ACTÍVATE!

ACTÍVATE!

luns, 1 de decembro de 2014

REFLEXION INDIVIDUAL. MODULO III

O TRABALLO DO ORIENTADOR /A LABORAL

Rocío Trastoy García


 Tema: 11 Intermediación laboral.
Os modelos na intervención laboral:
- Modelo didáctico: Parte dunha visión do proceso orientador como guía. Onde o persoal técnico ten a función de aconsellar.
- Modelo de asesoramento: o papel do persoal técnico é acompañar e asesorar.
- Modelo centrado en recursos: onde a orientación é un proceso facilitador con pequenas metas a curto prazo.

Os principios nos que se basea a Orientación:
- Individualización: responder ás necesidades e circunstancias das persoas participantes.
- Flexibilidade: debe permitir os axustes necesarios provocados por novas situacións, actividades e/ou informacións das persoas usuarias
- Busca de autonomía/ desenvolvemento: potenciar a autonomía de cada participante.

O fío condutor da Orientación Laboral sera atención individualizada como unidade básica de actuación, podendo realizarse tamén accións grupais. Onde o obxectivo xeral será facilitar o desenvolvemento dos recursos e competencias das persoas usuarias que lle permitan identificar opcións, elixir entre estas, tomar decisións para planificar actuacións e avaliar os resultados.
Obxectivos específicos: Recoller información sobre a traxectoria formativa e laboral, a sua situación social e características persoais.Valorar e configurar o perfil, asi como as habilidades
Facendo unha especial mención aos colectivos en risco de exclusión e a persoas con discapacidade 

Algunas das funcións das e dos orientadores laborais: 
Realizar entrevistas ocupacionais e de clasificación
Realizar orientacións laborais
Informar e asesorar ás persoas usuarias
Facer seguimentos
Ofrecer información sobre as tendencias do mercado laboral


Tema 12: O traballo do orientador laboral. Itinerarios de inserción
Un itinerario de inserción é un conxunto de accións que se organizan nun proceso personalizado e lóxico que ten coma obxectivo a inserción sociolaboral e o desenvolvemento profesional, a través da información e o asesoramento. Consta de 3 fases:
- Diagnóstico  personalizado
- Intervención orientadora
- Supervisión ou avaliación continua

Fases dun itinerario:
ACOLLIDA: onde se lle explican as características do servizo, delimitanse roles, valorase a motivación, crease un vínculo de confianza.
Finaliza co diagnóstico de empregabilidade

DIAGNOSTICO: Recoller e valorar a información sobre a empregabilidade.
- Caracterśitcas persoais: traxectoria laboral, curriculo oculto, situación social
- Actitudes e aptitudes: hábitos de busca de emprego, habilidades cara o emprego e actitude cara a formación e o emprego
- Análise Dafo.

DEVOLUCIÓN E COMPROMISO:
- Tomar decisións
- Fixar un itinerario
- Establecer un compromiso de participación

SEGUIMENTO E ACOMPAÑAMENTO: desenvolver capacidades e actitudes.
Titorías, Obradoiros

ENTREVISTAS SEGUIMENTO: Supervisar o proceso e resolver dúbidas.

ENTREVISTAS DE MANTEMENTO: atender e dar soporte unha vez que xa ten o posto de traballo.

ENTREVISTAS DE RENOVACIÓN: Avaliar as competencias adquiridas, definir novas necesidades, avaliar o itinerario, 

PECHE: Finalización do proceso de intervención


Tema 13: Procesos individuais de orientación e axuda a toma de decisións.

Entrevista de orientación laboral ten como finalidade determinar a adecuación das persoas candidatas a un determinado posto de traballo.

Tipos:
- Entrevista dirixida: preguntas concretas e moi específicas.
- Entrevista semidirixida: preguntas concretas e algunhas abertas
- Entrevista grupal: debater un tema e sacar conclusións.

Entrevista por competencias vs Entrevista en profundidade Tema 14: Análise de perfís profesionais e prospección de emprego
Coñecer os postos de traballo existentes e os novos xacementos de emprego e as características principais que define as ocupacións son  tarefas fundamental das e dos orientadores laborais. 
Prospección empresarial é unha ferramenta básica que permite mellorar o coñecemento da realidade empresarial, detectando as necesidades. Coñecer a incidencia e as consecuencias que ten no emprego os cambios tecnolóxicos, organizativos que poden ter as actividades económicas.
Fases:
- Preparatoria: delimitar a finalidade da mesma, obxectivos e ámbitos de actuación. 
Análise da contorna.
Unha vez realizado o análise dos perfís da spersoas candidatas, establecense criterios para determinar os ámbitos de actuación: xeográfico, ocupacional, funcional e temporal.
- Planificación: Identificación das empresas, identificación das variables e indicadores, elaborar ficheiros de empresas base de datos 
- Traballo de campo: Toma de contacto coa empresa
- Avaliación e seguimento: a información recollida ten que ser depurada, gravada, analizada e interpretada.


Tema 15: Técnicas e ferramentas para o acceso ao emprego e o autoemprego.

O curriculo vitae é a ferramenta fundamental para a procura de emprego. Importante facer unha reflexión sobre a historia profesional e obxectivo laboral.

A carta de presentación debe acompañar ao curriculo. Deben ser personalizadas á oferta ou a empresa, e será breve e estruturada.

Entrevistas:
Segundo o número de entrevistadores: individual, múltiple, de grupo.
Segundo o método: dirixida, libre e mixta.
Segundo o enfoque: curricular, por competencias, 
Segundo o estilo: conciliadora, agresiva

Recursos para o autoemprego:
IGAPE, Consellería de Traballo e Benestar, Consello Galego de Cooperativas, Rede EUSUMO, Oficina do empregador,


Tema: 16. Elaborar un Plan de Empresa


Introdución
O estudo de mercado
Análise DAFO
As variables da mercadotecnia
A segmantación do mercado e a estratexia
A previsión de vendas
Análise economico-financieira dun proxecto
sábado, 29 de novembro de 2014

Reflexion individual bloque III: Marco instrumental

Este último módulo nos acerca al marco instrumental de la orientación laboral.

TEMA 11: El trabajo del orientador y la intermediación laboral.

Hablando de la metodología de intervención, como orientadores laborales tenemos que ser capaces de descubrir y gestionar las dificultades que tienen nuestros /as orientados/as para acceder al mundo laboral y, una vez detectadas esas debilidades, orientar e informar a los/as usuarios/as de los recursos existentes que les ayudarán a mejorar su empleabilidad.

La metodología de intervención no podemos entenderla como un modelo único, sino que deben existir tantas metodologías como personas usuarias y adaptar cada sesión de orientación a la situación personal de cada uno.

TEMA 12: Itinerarios Personalizados de Inserción (IPI).

Un Itinerario Personalizado de Inserción se define como el diseño, la realización y el seguimiento de una serie de acciones destinadas a mejorar la empleabilidad de las personas demandantes de empleo (que estén inscritas como tal en el Servicio Público de la Comunidad Autónoma a la que pertenezca). 

El Itinerario Personalizado de Inserción esta compuesto por las siguientes fases: 
 1. Acogida 
 2. Diagnóstico de empleabilidad 
 3. Devolución y compromiso
 4. Seguimiento y acompañamiento
 5. Cierre

TEMA 13: Procesos individuales y la ayuda en la toma de decisiones.

Cuando iniciamos la búsqueda de empleo, bien sea mediante candidatura espontanea o por que existe una oferta de empleo tenemos claro que queremos alcanzar un objetivo, que es poder llegar a la entrevista para demostrar nuestros conocimientos/ habilidades y conseguir el puesto de trabajo. Existen técnicas y herramientas que nos puedes ayudar a superar con éxito una entrevista de trabajo.

TEMA 14: Análisis de perfiles profesionales y prospección de empleo.

Como  profesionales de la orientación debemos conocer y analizar los diferentes puestos de trabajo que existen (hoy en día han surgido nuevas profesiones), para ajustarlos a los perfiles profesionales de las personas que acuden a orientación.

Esta información tenemos que transmitirla a nuestros/as orientados/as para que puedan hacerse una idea de lo que buscan las empresas y poder formarse y en algunos casos reciclarse profesionalmente para ampliar su ámbito de búsqueda. 


TEMA 15 y 16: Técnicas y herramientas para el acceso de empleo y el autoempleo. La elaboración del Plan de empresa

Puesto que en estos últimos temas se persiguen los mismos objetivos, he decidido comentarnos conjuntamente.
Somos conscientes que hoy en día los tiempos han cambiado y el trabajo por cuenta cada vez se hace mas complicado conseguirlo, aquí surge otra alternativa: El autoempleo.

Considero que no es tarea del profesional de orientación laboral el elaborar un Plan de empresa, pero si creo necesario que debemos conocer los pasos necesarios para elaborarlo, o por lo menos, saber que recursos puede utilizar para que le asesoren sobre ello. 


Reflexión individual módulo IIINeste módulo 3 nos ocupamos do marco instrumental do orientador laboral, nos cinco temas que encadran este módulo centrámonos no traballo do orientador laboral e os distintos instrumentos e ferramentas que emprega no seu traballo.

Comezamos coa intermediación laboral e os distintos modelos que existen xunto cos principios nos que debe basearse a orientación laboral coas accións a realizar e prestando atención os colectivos con maiores dificultades para a inserción laboral como por exemplo as persoas con discapacidade co obxetivo de orientar e informar os nosos usuarios sobre os recursos para mellorar a súa empregabilidade. Para tan importante labor e tendo en conta as distintas funcións que lle son encomendadas o perfil do orientador é heteroxéneo e debe reunir nunha misma persoa unha serie de competencias tanto técnicas como intanxibles.

Continuando co proceso de orientación laboral vemos como o itinerario aparece ligado a inserción sociolaboral. Este itinerario ten un esquema base con diferentes pautas .Na nosa labor como orientadores debemos axudar os nosos orientados e deseñar distintos Itinerarios Persoalizados de Inserción tendo en conta as características da persoa demandante. Traballaremos cos nosos usuarios a preparar unha entrevista de traballo que é a porta de entrada cara ese futuro traballo e para elo o orientador debe coñecer os diferentes tipos de entrevistas, onde atopar fontes de información e cal son os novos perfís profesionais.

Ademais da orientación propiamente dita o orientador pode levar a cabo labores de prospección empresarial cun dobre enfoque por unha parte fomentar as oportunidades de emprego das persoas con dificultades de inserción e por outro que os empresarios coñezan os recursos humanos dispoñibles para que poida cubrir as súas ofertas de emprego.

Como xa vimos anteriormente tras coñecer as entrevistas de traballo é importante coñecer técnicas e ferramentas de emprego desde as mais tradicionais como os cv e as cartas de presentación ata outras ferramentas mais innovadoras. Na imaxe aparece as redes sociais como ferramentas innovadoras e en pleno auxe para a búsqueda de emprego.
 
 


O proceso de selección variou o longo do tempo e as empresas empregan distintas probar para dar co candidato mais idóneo. Ademais de todo isto para min unha ferramenta ou medio para atopar emprego que se atopa sempre vixente é o networking, a nosa rede de contactos é moi valiosa para acceder a un futuro emprego.

Por último o orientador non só está para o emprego por conta allea senón tamén para o autoemprego, as persoas que optan por esta vía deben valerse dun instrumento fundamental o plan de empresa que é como o documento onde se vai plasmar por escrito a idea de negocio . Se resulta inconcibible que unha persoa constrúa unha casa sen uns planos tamén o é que queiramos montar un negocio sen un plan de empresa que ademais non só vai axudar no momento inicial senón tamén a folla de ruta do emprendedor .
 Na imaxe que se expon a continuación aparece o esquema do plan de empresa:
 
 
martes, 25 de novembro de 2014

Reflexion grupal bloque III: El Plan de Empresa

REFLEXIÓN GRUPAL MÓDULO III
Tema 16 - El trabajo del orientador laboral VI. 
Elaborar un plan de Empresa 


La elaboración de un Plan de empresa es una tarea ardua y difícil, pero necesaria para que la persona emprendedora consiga darle forma a la idea con la que va a poner en marcha su propia empresa.

Es un trabajo muy personal, que debe entenderse como la primera y más importante inversión de la que se va a obtener rentabilidad.

Como orientadores/as laborales se nos van a presentar cada vez más casos, donde la persona desempleada se decante por la opción de emprender debido a la poca salida laboral (por cuenta ajena) que tenemos hoy en día.

Debemos estar preparadas/os, no tanto saber como elaborar un Plan de empresa en sí mismo, sino en saber lo que es, en que consiste y las partes de las que consta. De esta manera podremos guiar a los futuros emprendedores en sus primeros pasos.

Es importante hacerles notar el esfuerzo y la ilusión que deben poner en ello para perfilar lo mejor posible su idea de negocio.

Habrá muchos borradores hasta llegar al definitivo, y dado el caso, el definitivo, también tiene que tener un punto de flexibilidad.

Las mil y una dudas que tendrá el/la usuario/a tendremos que ser capaces de despejarlas, tanto si decide emprender como si no, pero la decisión es suya y, por tanto cuanto más sepa acerca de la búsqueda de empleo por cuenta ajena y lo que implica montar y sacar adelante su propio negocio, mucho mejor.

Esto anterior lo consideramos de importancia, ya que muchas personas deciden emprender como salida al mundo laboral, pero no son lo que llamaríamos emprendedores si no que es la necesidad lo que les hace dar ese paso.

De todas formas, sean cuales sean las razones hay que dejarle claro que hay que poner todos los sentidos en ello y hacer las cosas desde un principio: coger lápiz y papel y empezar.

El Plan de empresa ha de ser coherente, elaborado con dedicación y esfuerzo personal. A continuación detallamos las partes de las que debería constar un Plan de empresa.

1ª PARTE- Introducción

La primera parte el Plan de empresa debería contener la información que podríamos llamar "punto de partida": datos de identificación de la empresa, tipo de actividad y tipo de empresa, elementos innovadores y fecha de inicio de la actividad.

Puede que la persona usuaria no identifique bien lo que son los "elementos innovadores", es decir, los elementos que harán que nuestra empresa se diferencia de la de nuestros competidores.

Una empresa innovadora debe tener en cuenta varios elementos; la tecnología y su uso como herramienta primordial, la dimensión organizativa ya que es necesaria una buena gestión y la estructura empresarial que debe permitir la canalización de las distintas actividades de los departamentos.

Para instaurar la "cultura de la innovación" la empresa debería seguir un proceso que se repita en el tiempo, poniendo los medios y las personas adecuadas.

Ambientes Creativos en la Empresa

2ª PARTE- Estudio de mercado

Aquí le proporcionaremos a los/as usuarios/as las distintas fuentes de información a las que pueden acudir para elaborar su estudio de mercado: Análisis del entorno socioeconómico, oportunidad de proyecto, análisis del sector, proveedores, competidores, consumidores, segmentación del mercado y el análisis DAFO.

Nos paramos un poco en el análisis DAFO, que debemos explicar es muy conveniente realizarlo, ya que nos permite reflexionar sobre los aspectos internos y externos de la empresa, para ver con claridad la situación que ocupará nuestra empresa en su entorno competitivo.

3º PARTE- Plan Comercial

Informaremos al usuario de que el plan comercial es la estrategia que va a utilizar para llevar sus productos o servicios al mercado y sobrevivir en el tiempo. Viene a ser una combinación de herramientas que le permitan llegar al mercado que buscan. Se resume en cinco puntos: Producto, precio, promoción, plaza y postventa. Cada una de estas áreas debe responder de manera eficiente y eficaz para satisfacer las necesidades y deseos del cliente.

4º PARTE- Plan de Organización de Recursos Humanos

El/la emprendedor/a tratará de analizar y determinar todos los elementos relacionados con la política de personal: la definición de capacidades, la organización funcional, la dimensión y estructura de la plantilla, contratación y formación de personal, y todos aquellos aspectos relacionados con la dimensión humana de la empresa, desde la detección de conflictos hasta el desarrollo de estrategias de solución.

 Gestión de los recursos

5º PARTE - Aspectos Legales

Muy importante también para el/la futuro/a emprendedor/a es decidir cual será la fórmula legal adecuada para el desarrollo de su empresa. Cuestiones como los límites de responsabilidad, el compromiso de los bienes previos al inicio de la actividad, la fiscalidad del negocio, el cumplimiento del mayor o menor número de requisitos,  la necesidad de financiación externa, etc.

6º PARTE - Estudio Económico-Financiero

En esta parte se debe recoger toda la información de carácter económico y financiero referente al proyecto, para poder determinar su viabilidad económica.
Se analizará, partiendo del estudio realizado en el resto de las partes del plan de empleo, si reúne la rentabilidad, solvencia y liquidez necesarios para llevarlo a cabo.

Es de vital importancia a la hora de pedir financiación, ya que se debe demostrar que el negocio es viable y que generará fondos suficientes para reintegrar la deuda y satisfacer los intereses de financiación. El proceso de planificación financiera descansa  claramente sobre la previsión de ventas.Aquí incorporamos el storify de las sesión
luns, 24 de novembro de 2014

Marco instrumental: breve análisis.

Llegados a la tercera parte del Curso de Especialista en Orientación laboral, el marco instrumental será el protagonista a lo largo de los temas que forman el módulo:
 • Tema 11: El trabajo del orientador laboral I. Intermediación laboral.
 • Tema 12: El trabajo del orientador laboral II. Itinerarios de inserción.
 • Tema 13: El trabajo del orientador laboral III. Procesos individuales de orientación y ayuda en la toma de decisiones.
 • Tema 14: El trabajo del orientador laboral IV. Análisis de perfiles profesionales y prospección de empleo.
 • Tema 15: El trabajo del orientador laboral V. Técnicas y herramientas para el acceso al empleo y el autoempleo.
 • Tema 16: El trabajo del orientador laboral VI. La elaboración del plan de empresa.

Se puede observar con claridad que existe un hilo conductor en los seis temas: el trabajo del orientador laboral.
Por tanto, podemos definir la orientación laboral de una forma amplia como la ayuda prestada a una persona para resolver cuestiones referentes a su vida profesional, teniendo en cuenta sus características personales y las necesidades y perspectivas socioeconómicas de su entorno.
Los profesionales que trabajan en este campo llevan a cabo un proceso intersubjetivo cuyo fin último es lograr la inserción laboral en el mercado de trabajo.
Algunas de las funciones de estos profesionales son:
 • Atender a personas que buscan trabajo, contribuyendo a mejorar su ocupabilidad.
 • Ayudar a tomar decisiones individuales ante el mercado laboral adaptando la información al usuario, teniendo en cuenta las características y atributos personales.
 • Ofrecer a personas en desempleo herramientas útiles para la búsqueda de empleo.
 • Ayudar a que el usuario conozca sus habilidades, aptitudes y destrezas de un modo realista.
 • Ayudar, motivar e informar al usuario en la realización de su plan de empresa.
 • Etc.

 

Todo lo anterior nos lleva a puntualizar lo siguiente:

1.- El objetivo primordial del proceso de intermediación laboral es lograr establecer una relación laboral entre demandantes de empleo y empleadores para satisfacer las necesidades e intereses de ambos. Para articular el proceso de intermediación laboral es fundamental conseguir un adecuado ajuste entre las ofertas de trabajo y los perfiles profesionales de los candidatos.
Para este fin se tendrá que contar con profesionales en intermediación laboral: la orientadora y el orientador laboral.
 
2.- Los Itinerarios Personalizados de Inserción son una herramienta que se crea para que los usuarios que se encuentran en situación de desempleo, pero en búsqueda activa de empleo puedan actuar de una manera proactiva y obtengan su objetivo que es la inserción laboral. A través de esta herramienta se favorece la adquisición de competencias pre-laborales, laborales y sociales e incrementan el nivel de empleabilidad en cualquier sector.
En relación a las competencias pre-laborales, los usuarios disponen de ofertas formativas que les permiten adquirir los conocimientos y competencias necesarias para el desarrollo profesional específico de un profesión.
Para poder obtener las competencias profesionales necesarias para el desempeño laboral, el itinerario personalizado de inserción, enmarcado en una política de empleo, aplica la formación como la fase de inicio en una cadena de valor para el empleo, siendo necesario el uso de otras herramientas relacionadas con la información, orientación e inserción, no pudiendo considerarse estas herramientas de forma aislada, ya que no tendrían la misma repercusión en la consecución del objetivo.
Un Itinerario Personalizado de Inserción podrá constar de las siguientes fases:
 1. Recepción y acogida.
 2. Recogida de información y análisis.
 3. Diseño del itinerario de inserción.
 4. Desarrollo y seguimiento del itinerario.
 5. Finalización y evaluación del itinerario.
 
3.- La importancia de saber tomar decisiones. Tomar una buena decisión consiste en trazar el objetivo que se quiere conseguir, reunir toda la información relevante y tener en cuenta las preferencias del que tiene que tomar dicha decisión. Si queremos hacerlo correctamente, debemos ser conscientes de que una buena decisión es un proceso que necesita tiempo y planificación.
Por ello, la única manera de tomar una buena decisión es a través de la aplicación de un buen procedimiento, o modelo de toma de decisiones, el cual nos ahorrará tiempo, esfuerzo y energía. La mayoría de los autores coinciden en señalar seis criterios para tomar una decisión eficaz y que destacamos como:
 • Concentrarse en lo realmente importante.
 • Realizar el proceso de forma lógica y coherente.
 • Considerar tanto los elementos objetivos como los subjetivos y utilizar una estructura de pensamiento analítica e intuitiva.
 • Recoger la información necesaria para optar o elegir.
 • Recopilar las informaciones, opiniones, etc..., que se han formado en torno a la elección.
 • Ser directos y flexibles antes, durante y después del proceso.
La necesidad de tomar decisiones rápidamente en un mundo cada vez más complejo y en continua transformación, puede llegar a ser muy desconcertante, por la imposibilidad de asimilar toda la información necesaria para adoptar la decisión más adecuada. Todo ello nos conduce a pensar que el tomar decisiones supone un proceso mental, que lleva en sí mismo los siguientes pasos:
 • Identificación del problema.
 • Análisis del problema.
 • Evaluación o estudio de opciones o alternativas.
 • Selección de la mejor opción.
 • Poner en práctica las medidas tomadas.
 • Finalmente evaluamos el resultado.
Lo importante, es adoptar un enfoque proactivo de toma de decisiones, es decir, debemos tomar nuestras decisiones, sin esperar a que los otros lo hagan por nosotros, o bien, a vernos forzados a hacerlo.
 
4.- Los primeros pasos de la búsqueda de empleo comienzan con un autoanálisis personal y profesional a través del cual se llega a conocer las características como "producto" en el mercado y a definir los objetivos ocupacionales. A partir del momento en que se decide buscar un empleo nos tenemos que dedicar a ello con el mismo esfuerzo y rigor como si se estuviese trabajando.
De la calidad de nuestra prospección dependerá en gran parte el éxito de nuestro futuro profesional. Una prospección bien hecha aportará toda la información necesaria para elegir la mejor empresa que responda a nuestras expectativas.
Lo mismo ocurre en caso contrario, es decir, cuando toca informar, asesorar y detectar necesidades de las empresas, así como aportar soluciones, además de sensibilizar al empresariado sobre los colectivos objeto de inserción laboral y de sus oportunidades como trabajadores u otros aspectos de interés para el desarrollo de actitudes de responsabilidad social.
 
5.- Buscar trabajo requiere de unos conocimientos, habilidades y el manejo de unas herramientas. Existen diferentes herramientas que se deben utilizar correctamente en la búsqueda de empleo:
 • Carta de presentación: no es un mero formalismo que podamos obviar. Tiene mucha importancia pues su objetivo es el de captar el interés de la persona que la lee y al mismo tiempo sirve de marco de referencia del currículum que se envía con ella, haciendo que la información sea menos frío que la mostrada en él.
 • Currículum vitae: es una herramienta de venta de nosotros mismos, sirve como una tarjeta de presentación, es por ello muy importante la calidad del mismo y la imagen que proyectamos por medio de él.
 • Entrevista de trabajo: conseguir una entrevista de trabajo es el objetivo de todas las herramientas de la búsqueda de empleo, en ella se decidirá si somos el candidato idóneo para el puesto ofertado, por tanto debe transmitir adecuadamente cuáles son nuestros conocimientos, habilidades y competencias, así que lo recomendable es que le dediquemos un tiempo a la preparación previa de la entrevista.
 • Networking/Trabajo en red: el trabajar en red o networking e ha convertido en un técnica para la búsqueda de empleo, para el desarrollo profesional o para establecer relaciones con personas que están trabajando en sectores comunes al nuestro o del que podemos buscar información o contactos, o incluso ayudar a otras personas en su desarrollo profesional.
 • Trabajar en el extranjero: esta opción se está convirtiendo cada vez más en una alternativa ante la falta de empleo en nuestro país. Si esta es la opción, deberíamos informarnos de cómo buscarlo, qué trabajos y con qué sistema de relaciones laborales nos vamos a encontrar en un país determinado, los tipos de trabajo más demandados o cualquier otro dato que nos pueda interesar.
 • Trabajar en la Administración: para entrar a trabajar aquí no es fácil, se necesita una gran fuerza de voluntad, constancia y seriedad.

6.- El Plan de Empresa es una herramienta para todas aquellas personas o colectivos que quieren poner en marcha una iniciativa empresarial. Es un documento escrito por los promotores del proyecto y en él están recogidos los diferentes factores y los objetivos de cada una de las áreas que intervienen en la puesta en marcha de la empresa. No debe confundirse con una simulación de cuentas de documentos financieros provisionales.
La utilidad del Plan de Empresa es doble:
 1. Internamente obliga a los promotores del proyecto a iniciar su aventura empresarial, con unos mínimos de coherencia, eficacia, rigor y posibilidades de éxito, estudiando todos los aspectos de viabilidad del mismo. Además sirve para cohesiona el equipo del proyecto, permitiendo definir claramente los cargos y las responsabilidades, y verificar que están de acuerdo acerca de los objetivos y la estrategia a seguir.
 2. Externamente es una espléndida carta de presentación del proyecto a terceros, que puede servir para solicitar soporte financiero, buscar socios, contactar con proveedores, Administraciones, etc. También servirá de referencia para la acción futura de la empresa y como instrumento de medida de los rendimientos alcanzados.
Cada Plan de Empresa tiene sus propia personalidad y, por tanto, puede organizarse de formas diferentes, pero existen una serie de elementos y reglas comunes a todos ellos. Una posible estructura de Plan de Empresa es el siguiente:
 1. Introducción.
 2. Estudio de mercado.
 3. Plan comercial.
 4. Plan de organización y recursos humanos.
 5. Aspectos legales.
 6. Estudio económico-financiero.
 7. Conclusiones-viabilidad.
 8. Resumen ejecutivo.
 9. Anexos.
venres, 21 de novembro de 2014

MI PLE

Entorno Personal de Aprendizaje o PLE [acrónimo de la expresión originalPersonal Learning Environment] es una expresión que aproximadamente desde la JISC/CETIS Conference de 2004 se viene utilizando para referirse al conjunto de herramientas, servicios y conexiones que empleamos para alcanzar diversas metas vinculadas a la adquisición de nuevas competencias.


Aprender a través de un PLE permite dirigir el propio aprendizaje, tal y como ocurre con el aprendizaje informal, conectando información de diversas fuentes, información que llega filtrada y comentada por la comunidad en la que se participa.

Según la Wikipedia (una de los recursos que aparecen en mi PLE) Linda Castañeda y Jordi Adell definen un PLE como "el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender".


En el PLE de cada persona, se integran las experiencias que configuraron sus aprendizajes en la educación formal y las nuevas experiencias facilitadas por las tecnologías de la Información. Teniendo en cuenta lo expuesto yo únicamente he hecho referencia en mi PLE a las herramientas y fuentes de información relacionadas con la web. 2.0
   Continuo aprendiendo y conociendo nuevos recursos y herramientas incluso muchos de ellos como por ejemplo twitter y google + no los había empleado hasta llegar al curso de postgrado de orientación laboral así que el PLE es algo dinámico y en continúa expansión.

xoves, 20 de novembro de 2014

O MEU PLE
    O MEU PLE


    Rocio Trastoy GarcíaEste é o meu PLE. Que vou explicar a continuación.

Podese completar con:
 • Navego: Mozilla Firefox.
 •  Busco: Google
 •  Traballo: Oficce: Writer, Calc, Impress.
 •  Informome: Twiter, Youtube, Facebook, ademáis de Boletíns: BOE, BOP, DOG. Tamén na prensa dixital e na rede de amigos, compañeiras e compañeiros de traballo, familia, contactos.
 • Formome: na Uned e na EOI
 • Comunicome: Twiter, Facebook, Gmail, 
 • Comparto en: Facebook, Google +,Drive.
 • Creo: Impress
 • Redes Sociais: Twiter, Facebook, LinkedIn
 • Blogger
 • Organizo: Feedly
Polo que podedes comprobar uso ferramentas de información e xestión, de colaboración e relación e de produción.

Entendo que un PLE é como e con quen me comunico, me relaciono, creo para compartir e aprender